• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden (zakelijk)

Download PDF

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel
Olievoordeelshop.nl (zakelijk) (ga naar particulier)

Artikel 1. Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

1.1 De hierna volgende schriftelijke bedingen gelden als de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Olievoordeelshop.nl B.V. (hierna te noemen: "Algemene Voorwaarden"). Deze zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan, leveringen door en overeenkomsten met Olievoordeelshop.nl B.V., statutair gevestigd te Elst (hierna te noemen: "Olievoordeelshop.nl") betreffende inkoop, verkoop/het leveren van goederen dan wel het verrichten van werkzaamheden, het verlenen of betrekken van diensten, voor zover door Olievoordeelshop.nl en haar wederpartij (hierna gezamenlijk te noemen : "Partijen") niet schriftelijk uitdrukkelijk van deze Algemene Voorwaarden is afgeweken.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden, die door de wederpartij van Olievoordeelshop.nl (hierna te noemen: "de Wederpartij") mochten worden gebruikt of waarnaar door de Wederpartij op enigerlei wijze mocht worden verwezen, kunnen Olievoordeelshop.nl slechts worden tegengeworpen indien en voor zover zij door Olievoordeelshop.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.3 Olievoordeelshop.nl heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen, welke wijzigingen gelden ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten. Olievoordeelshop.nl zal daarbij de redelijke belangen van de Wederpartij in acht nemen. Wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking van kracht.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle begrotingen, prijsopgaven en aanbiedingen van Olievoordeelshop.nl zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.

2.2 Eerst door de schriftelijke orderbevestiging van Olievoordeelshop.nl , dan wel doordat Olievoordeelshop.nl met de uitvoering van de opdracht is begonnen, dan wel indien Olievoordeelshop.nl op enigerlei wijze aan de Wederpartij kenbaar heeft gemaakt met de uitvoering van de opdracht te (zullen) beginnen, komt een overeenkomst tussen Olievoordeelshop.nl en de Wederpartij tot stand.

2.3 Een aanvulling op of wijziging van een totstandgekomen overeenkomst tussen Olievoordeelshop.nl en de Wederpartij is eerst van kracht nadat Olievoordeelshop.nl deze aanvulling of wijziging schriftelijk heeft bevestigd.

2.4 Olievoordeelshop.nl houdt zich zoveel mogelijk aan de in de opdrachtbevestiging genoemde (lever)tijden, doch overschrijding daarvan geeft de Wederpartij geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.

2.5 Alle opgaven van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de producten en/of diensten worden met zorg gedaan, doch garandeert Olievoordeelshop.nl niet, dat zich ter zake geen afwijkingen kunnen voordoen. Door Olievoordeelshop.nl of door de leveranciers van Olievoordeelshop.nl verstrekte catalogi, tekeningen, foto's, internetafbeeldingen of andere afbeeldingen en/of omschrijvingen dienen slechts ter algemene informatie en verplichten Olievoordeelshop.nl niet tot levering overeenkomstig de daarop voorkomende maten, gewichten of technische details.

2.6 Ingeval Olievoordeelshop.nl de opdracht niet terstond of binnen de overeengekomen termijn kan uitvoeren, doet zij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de Wederpartij, onder vermelding van de termijn waarin zij verwacht de opdracht te kunnen uitvoeren.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle prijzen van producten gelden af magazijn en zijn exclusief kosten van vervoer, assurantie, door de overheid te heffen rechten of belastingen en kosten in verband met de door de Wederpartij in het kader van de uitvoering van de opdracht ter beschikking gestelde zaken.

3.2 Na totstandkoming van een overeenkomst is Olievoordeelshop.nl gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen ingeval van onder meer, maar niet beperkt tot tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op vrachten, douanetarieven, goederen- en/of grondstofprijzen, belastingen, lonen of sociale lasten, door haar (toe)leverancier(s) toegepaste tussentijdse verhogingen en wijzigingen in de monetaire verhoudingen, die prijsverhogend werken.

3.3 Indien de oorspronkelijke koopprijs ingevolge het tweede lid van dit artikel wordt verhoogd met meer dan 10% van de oorspronkelijke koopprijs, heeft de Wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient alsdan schriftelijk te geschieden binnen vijf (5) dagen, nadat Olievoordeelshop.nl de Wederpartij van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld. De Wederpartij heeft in zulk voorkomend geval geen recht op schadevergoeding uit welke hoofde dan ook.

3.4 Voor zover door Olievoordeelshop.nl verkoopprijzen zijn gepubliceerd, gelden die als adviesprijzen.

3.5 Bij reparatieopdrachten kan Olievoordeelshop.nl geen bindende prijsopgaaf verstrekken; eventueel genoemde prijzen dienen slechts als richtprijzen te worden beschouwd.

3.6 Opdrachten die een totaalbedrag van € 1,00 (exclusief BTW) niet te boven gaan, worden door Olievoordeelshop.nl niet aanvaard.

Artikel 4. Levering en risico

4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering door Olievoordeelshop.nl af magazijn. Onder levering wordt – in de gevallen waarin de Wederpartij Olievoordeelshop.nl niet in staat stelt bij haar te leveren – mede verstaan de geheel voor verzending gereed zijnde levering in het magazijn van Olievoordeelshop.nl.

4.2 Olievoordeelshop.nl draagt zorg voor het vervoer van de door de Wederpartij bestelde producten. De Wederpartij verschaft zonodig instructies voor de verzending. Olievoordeelshop.nl heeft het recht de wijze van vervoer, het vervoermiddel en de vervoerder aan te wijzen. Schriftelijk kan worden overeengekomen, dat de Wederpartij voor het vervoer zal zorgdragen. Het vervoer van de producten geschiedt te allen tijde voor rekening en risico van de Wederpartij, ook indien de vrachtbrief vermeldt dat het vervoer voor rekening en/of risico van Olievoordeelshop.nl geschiedt.

4.3 Molestrisico komt steeds ten laste van de Wederpartij.

4.4 Tenzij anders is overeengekomen is de gebruikelijke verpakking vrij. Verpakkingsmateriaal wordt slechts dan tegen de in rekening gebrachte prijs teruggenomen indien zulks nadrukkelijk is overeengekomen en de verpakking in goede orde aan Olievoordeelshop.nl wordt teruggezonden.

4.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geldt in geval van een levering op afroep dat alle bestelde producten uiterlijk zes (6) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst met Olievoordeelshop.nl moeten zijn afgeroepen, bij gebreke waarvan Olievoordeelshop.nl gerechtigd is de nog niet afgeroepen producten ineens aan de Wederpartij te leveren.

4.6 Olievoordeelshop.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor bestellingen van de Wederpartij in gedeelten te leveren. Zodanige leveringen worden geacht te zijn gedaan ingevolge afzonderlijke overeenkomsten. Voorts is Olievoordeelshop.nl gerechtigd 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid te leveren waarbij de prijs dienovereenkomstig zal worden aangepast.

4.7 De Wederpartij is verplicht om Olievoordeelshop.nl in staat te stellen op de overeengekomen dag van levering de bestelde producten bij haar af te leveren. Bij niet-nakoming van deze verplichting houdt Olievoordeelshop.nl de bestelde producten ten hoogste gedurende één (1) maand in het magazijn van Olievoordeelshop.nl of elders. Hiervoor is de Wederpartij aan Olievoordeelshop.nl voor iedere dag of gedeelte van een dag een bedrag aan opslagkosten verschuldigd ten hoogste van 1% van het factuurbedrag met een minimum van € 25.

Na verloop van de in de vorige zin genoemde termijn heeft Olievoordeelshop.nl het recht de bestelde producten aan derden te verkopen en de opbrengst daarvan na aftrek van een vergoeding voor geleden schade, welke aftrek tenminste € 50 zal bedragen, met de Wederpartij te verrekenen.

4.8 De door Olievoordeelshop.nl weergegeven levertijden zijn alleen van toepassing voor leveringen uit voorraad en gelden bij benadering. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering door leveranciers van (onderdelen van) producten aan Olievoordeelshop.nl. Indien vertraging ontstaat als gevolg van een wijziging van bedoelde werkomstandigheden, doordat tijdige bestelde (onderdelen van) producten niet tijdig worden geleverd of als gevolg van omstandigheden die niet voor rekening van Olievoordeelshop.nl komen, waartoe in ieder geval worden gerekend de in artikel 11.3 genoemde omstandigheden, wordt de levertijd met de duur van de vertraging verlengd. Een overschrijding van de aanvankelijk overeengekomen levertijd geeft de Wederpartij niet het recht de overeenkomst met Olievoordeelshop.nl geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 5. Betaling

5.1 Betaling door de Wederpartij dient te geschieden binnen de door Partijen overeengekomen termijn. Indien geen termijn is overeengekomen, geldt een betalingstermijn van dertig (30) dagen na factuurdatum.

5.2 Alle betalingen dienen te geschieden zonder korting of verrekening.

5.3 Betalingen door de Wederpartij strekken allereerst ter voldoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, ook al vermeldt de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.4 Indien de Wederpartij niet binnen de termijn, zoals vermeld in artikel 5.1 betaalt, verkeert zij van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen, die Olievoordeelshop.nl op de Wederpartij heeft, onmiddellijk opeisbaar en is de Wederpartij - zonder nadere, voorafgaande ingebrekestelling of aanmaning - wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening en risico van de Wederpartij. Deze kosten bedragen 15% over het te vorderen bedrag met een minimum van € 250, tenzij de door Olievoordeelshop.nl werkelijk gemaakte kosten hoger zijn. In dat laatste geval is de Wederpartij de werkelijke kosten verschuldigd. Ingeval van gerechtelijke incasso, is de Wederpartij eveneens gehouden om de in redelijkheid gemaakte werkelijke gerechtelijke kosten, waaronder die van juridische bijstand, volledig te voldoen voor zover de werkelijke kosten het bedrag van de (eventuele) proceskostenveroordeling te boven gaan.

5.5 Indien de Wederpartij met de betaling jegens Olievoordeelshop.nl in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen Partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl bij verdere opdrachten of leveringen contante betaling vooraf kan worden geëist door Olievoordeelshop.nl.

5.6 Betaling door de Wederpartij dient uitsluitend te geschieden in de valuta, waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.

Artikel 6. Reclame

6.1 De Wederpartij controleert onmiddellijk na ontvangst of de geleverde producten in goede staat verkeren en/of voldoen aan de overeenkomst.

6.2 De Wederpartij reclameert na ontvangst terstond omtrent onmiddellijk kenbare feitelijkheden, die niet juist zijn of onjuistheden op de afleveringsbonnen en dergelijke. Indien niet terstond na ontvangst of oplevering schriftelijk onder vermelding van het factuur- en pakbonnummer wordt gereclameerd, zijn deze feitelijkheden als juist erkend.

6.3 Reclames betreffende niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven (7) dagen na levering daarvan te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak tegen Olievoordeelshop.nl ter zake die gebreken vervalt. Bij ontvangst van de geleverde producten wordt door de Wederpartij voor ontvangst en akkoord getekend.

6.4 Een reclame ten aanzien van een bepaalde levering schort de betalingsverplichting van de Wederpartij ten aanzien van die en andere aflevering(en) niet op, noch geeft zulks de Wederpartij recht op verrekening.

6.5 Indien een reclame gegrond wordt bevonden, zal Olievoordeelshop.nl de (onderdelen van de) producten waarop de reclame betrekking heeft, kosteloos herstellen, vervangen of aan de Wederpartij vergoeden, zulks ter keuze van Olievoordeelshop.nl. In geval van vervanging worden de door Olievoordeelshop.nl vervangen (onderdelen van) producten eigendom van Olievoordeelshop.nl.

6.6 Voor verdere (schade)vergoeding en de vergoeding van indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, smartengeld en schade door bedrijfsstagnatie is Olievoordeelshop.nl niet aansprakelijk en op grond daarvan is Olievoordeelshop.nl niet gehouden tot enige vergoeding in dit verband.

6.7 De Wederpartij heeft geen recht tot reclameren met betrekking tot producten, ten aanzien waarvan Olievoordeelshop.nl geen controle op de reclame kan (doen) verrichten. Het staat de Wederpartij niet vrij de producten te retourneren, voordat Olievoordeelshop.nl daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 7. Retournering en statiegeld

7.1 Door Olievoordeelshop.nl geleverde en door de Wederpartij in ontvangst genomen producten mogen uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Olievoordeelshop.nl en onder de door Olievoordeelshop.nl te stellen voorwaarden aan Olievoordeelshop.nl worden geretourneerd.

7.2 Olievoordeelshop.nl heeft het recht de producten die ter beoordeling of voor het verstrekken van een reparatie aan hen zijn toegezonden en die na verloop van drie (3) maanden na het beoordelingscommentaar, respectievelijk prijsopgave niet door de Wederpartij zijn teruggenomen, dan wel waarvoor Olievoordeelshop.nl van de Wederpartij geen opdracht tot reparatie heeft ontvangen, aan derden te verkopen en de opbrengst daarvan na aftrek van een vergoeding voor verrichte werkzaamheden, welke vergoeding ten minste € 50 zal bedragen, met de Wederpartij te verrekenen.

7.3 De kosten van retournering van de door Olievoordeelshop.nl aan de Wederpartij geleverde producten, komen ten laste van de koper, met uitzondering van retournering van producten, waarvan is komen vast te staan dat zij een tekortkoming bezitten als in artikel 8 van de Algemene Voorwaarden bedoeld, in welk geval bedoelde kosten voor rekening van Olievoordeelshop.nl komen. De kosten van de (de)montage van aan de Wederpartij geleverde producten komen steeds voor haar rekening.

7.4 Olievoordeelshop.nl levert bepaalde producten die na gebruik door de Wederpartij aan Olievoordeelshop.nl kunnen worden geretourneerd. Ten aanzien van deze producten brengt Olievoordeelshop.nl naast de verkoopprijs daarvan een statiegeld bij de Wederpartij in rekening welke beide bedragen door de Wederpartij zijn verschuldigd. Het door de Wederpartij betaalde statiegeld op een product ontvangt zij van Olievoordeelshop.nl terug op het moment dat het product voor retour levering aan Olievoordeelshop.nl wordt aangeboden, met in achtneming van het bepaalde in lid 5 van dit artikel.

7.5 Indien de Wederpartij een product, waarvoor statiegeld is berekend, voor retour levering aan Olievoordeelshop.nl aanbiedt, maar dit product naar het oordeel van Olievoordeelshop.nl niet meer in een goede staat verkeerd, heeft Olievoordeelshop.nl het recht het product niet retour te aanvaarden. Indien Olievoordeelshop.nl van dit recht gebruik maakt, vervalt het recht van de Wederpartij op terugbetaling van het statiegeld en behoudt Olievoordeelshop.nl het door de Wederpartij betaalde statiegeld.

Artikel 8. Garantie

8.1 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden van dit artikel, staat Olievoordeelshop.nl in voor de kwaliteit, de samenstelling, de eigenschappen en de afwezigheid van gebreken van de door haar geleverde producten gedurende een termijn van zes (6) maanden, ingaande op de datum van levering door Olievoordeelshop.nl aan de Wederpartij.

8.2 In afwijking van het in artikel 8 lid 1 van de Algemene Voorwaarden bepaalde, verleent Olievoordeelshop.nl aan de Wederpartij op van derden (leveranciers van Olievoordeelshop.nl ) betrokken (onderdelen van) producten niet meer garantie dan aan Olievoordeelshop.nl door de desbetreffende leverancier werd gegeven.

8.3 Olievoordeelshop.nl garandeert nimmer de afwezigheid van gebreken die het gevolg zijn van de naleving van enig dwingendrechtelijk overheidsvoorschrift met betrekking tot de aard of de kwaliteit van de in de geleverde producten toegepaste grondstoffen en/of materialen. Evenmin garandeert Olievoordeelshop.nl , tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dat de producten geschikt zijn voor het doel waarvoor de Wederpartij hen wenst te bestemmen, ongeacht of de Wederpartij dit doel aan Olievoordeelshop.nl kenbaar heeft gemaakt.

8.4 De garantie geldt niet voor de levering van gebruikte producten.

8.5 De garantie vervalt indien de Wederpartij gedurende de in lid 1 genoemde termijn reparaties of wijzigingen aan de geleverde producten verricht of doet verrichten, zonder de voorafgaande toestemming van Olievoordeelshop.nl.

8.6 De garantie geldt niet indien de gemelde gebreken zijn ontstaan door: ondeskundige behandeling; ondeskundige toepassing; het nalaten van deugdelijk onderhoud; het gebruik van de geleverde producten voor doeleinden die buiten het normale gebruik van die producten vallen.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Olievoordeelshop.nl behoudt zich het eigendomsrecht voor van de aan de Wederpartij geleverde producten, totdat haar vorderingen op de Wederpartij ter zake betaling van die producten zijn voldaan.

9.2 De Wederpartij is, voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden, niet bevoegd de producten, anders dan in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening, te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk aan derden te vervreemden. De Wederpartij is verplicht zich hierbij voorts aan Olievoordeelshop.nl op het eerste verzoek van Olievoordeelshop.nl onverwijld in pand te geven alle vorderingen die de Wederpartij ter zake deze producten jegens zijn afnemers heeft of mocht verkrijgen.

9.3 De Wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Olievoordeelshop.nl te bewaren. Bij overtreding van bovenstaande bepalingen wordt de koopprijs, ongeacht andersluidend beding, terstond opeisbaar.

9.4 Olievoordeelshop.nl is hierbij door de Wederpartij onherroepelijk gemachtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten terug te (doen) nemen, zonder enige rechtelijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling. De Wederpartij dient hiertoe haar medewerking te verlenen, op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000 per dag dat zij hiermee in gebreke blijft. Door terugneming door Olievoordeelshop.nl wordt de overeenkomst niet ontbonden, tenzij Olievoordeelshop.nl dit de Wederpartij heeft medegedeeld.

9.5 Indien de Wederpartij uit de geleverde producten een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak die Olievoordeelshop.nl voor zichzelf doet vormen en houdt de Wederpartij deze voor Olievoordeelshop.nl , totdat aan alle in dit artikel bedoelde betalingsverplichtingen is voldaan.

9.6 De Wederpartij verplicht zich hierbij tegenover Olievoordeelshop.nl om de producten tegen de risico´s van tenietgaan en beschadiging, in welke vorm dan ook, te verzekeren en tot en met het moment van betaling verzekerd te houden.

9.7 De Wederpartij is verplicht om Olievoordeelshop.nl onverwijld op de hoogte te stellen, indien: a. de Wederpartij voornemens is een aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling in te dienen; b. de Wederpartij (voorlopige) surséance van betaling heeft verkregen; c. de Wederpartij voornemens is een aangifte tot haar faillissement in te dienen; d. de Wederpartij heeft vernomen dat een of meer van zijn schuldeiser(s) voornemens is (zijn) een aanvraag tot zijn faillissement in te dienen; e. de Wederpartij in staat van faillissement is gesteld.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Behoudens het overige in dit artikel bepaalde, is Olievoordeelshop.nl jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan personen of aan andere dan door Olievoordeelshop.nl geleverde producten: voor zover deze het gevolg is c.q. zijn van onoordeelkundig gebruik van de door Olievoordeelshop.nl geleverde producten of enige handeling in strijd met de door Olievoordeelshop.nl verstrekte gebruiksinstructies; die ontstaat als gevolg van of in verband met de uitvoering van een overeenkomst tussen Olievoordeelshop.nl en de Wederpartij, indien de Wederpartij zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel had kunnen verzekeren.

10.2 Olievoordeelshop.nl is ten opzichte van de Wederpartij niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een overschrijding van de tussen Partijen overeengekomen levertijd.

10.3 Indien Olievoordeelshop.nl aansprakelijk is voor schade die de Wederpartij lijdt en Olievoordeelshop.nl op grond van de Algemene Voorwaarden gehouden is deze schade aan de Wederpartij te vergoeden, is de aansprakelijkheid van Olievoordeelshop.nl voor die schadevergoeding in elk geval beperkt tot € 10.000.

10.4 De aansprakelijkheid van Olievoordeelshop.nl voor schade door dood of lichamelijk letsel is uitgesloten.

10.5 De aansprakelijkheid van Olievoordeelshop.nl voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.6 Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen zes (6) maanden nadat de Wederpartij de schade heeft ontdekt, bij Olievoordeelshop.nl te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen.

Artikel 11. Niet toerekenbare tekortkoming

11.1 Olievoordeelshop.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien zij door een niet toerekenbare tekortkoming niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

11.2 Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt in de Algemene Voorwaarden verstaan elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst door Olievoordeelshop.nl redelijkerwijs door de Wederpartij niet meer kan worden verlangd, daaronder in ieder geval begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking, werkliedenuitsluiting, personeelsgebrek, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, im- en exportverboden en bedrijfsstoringen.

11.3 Verdere omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening van Olievoordeelshop.nl komen, zijn: a. gedragingen, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van personen, van wie bij de uitvoering van de overeenkomst met de Wederpartij gebruik wordt gemaakt; b. ongeschiktheid van producten, waarvan Olievoordeelshop.nl bij de uitvoering van de overeenkomst met de Wederpartij gebruik maak; c. uitoefening door derden jegens de Wederpartij van een of meer rechten ter zake een tekortkoming van de Wederpartij en de nakoming van een tussen de Wederpartij en bedoelde derden met betrekking tot de door Olievoordeelshop.nl geleverde producten gesloten overeenkomst; d. van overheidswege uitgevaardigd of uit te vaardigen voorschriften die het gebruik van de geleverde of nog te leveren producten verhinderen of beperken; e. niet nakoming van de verplichtingen door de toeleveranciers van Olievoordeelshop.nl en/of storingen in de productie.

11.4 Ingeval van niet toerekenbare tekortkoming is Olievoordeelshop.nl naar haar keuze gerechtigd, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst, voor zover deze door de belemmering wordt getroffen, te ontbinden. Indien de Wederpartij Olievoordeelshop.nl daartoe schriftelijk aanmaant, is Olievoordeelshop.nl gehouden zich binnen vijftien (15) dagen ten aanzien van haar keuze uit te spreken.

Artikel 12. Toerekenbare tekortkoming van de wederpartij

Indien de Wederpartij op enigerlei wijze jegens Olievoordeelshop.nl tekort schiet in de nakoming van enige verplichting, is Olievoordeelshop.nl onverminderd haar overige rechten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst(en) op te schorten, met behoud van eventueel recht op schadevergoeding en vergoeding van kosten.

Artikel 13. Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart Olievoordeelshop.nl, haar personeel, dan wel door of vanwege haar te werk gestelde personen voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door laatstgenoemde geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdend met van Olievoordeelshop.nl afkomstige producten.

Artikel 14. Zekerheidsstelling

14.1 De Wederpartij is verplicht om op eerste verzoek daartoe de door de Wederpartij bestelde producten bij vooruitbetaling aan Olievoordeelshop.nl te betalen, dan wel genoegzame zekerheid te verstrekken voor de volledige nakoming van al haar verplichtingen ter zake de door Olievoordeelshop.nl geheel of gedeeltelijk uit te voeren opdrachten in elk door Olievoordeelshop.nl gewenste vorm.

14.2 Zolang de Wederpartij niet heeft voldaan aan het verzoek, zoals bedoeld in artikel 14 lid 1, wordt onverminderd de overige rechten van Olievoordeelshop.nl, al hetgeen de Wederpartij aan Olievoordeelshop.nl uit welke hoofde dan ook is verschuldigd, opeens opeisbaar en is Olievoordeelshop.nl gerechtigd nakoming van de op haar rustende verplichtingen op te schorten.

Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten, merken en handelsnamen

15.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde materialen, zoals documentatie en offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Olievoordeelshop.nl of haar licentiegevers. De Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten.

15.2 Het is de Wederpartij niet toegestaan de merken, logo´s en andere informatie en materiaal van Olievoordeelshop.nl openbaar te maken, ter beschikking te stellen, te modificeren, te bewerken, kopiëren of anderszins te verveelvoudigen, uit te lenen of anderszins aan derden te verstrekken.

15.3 De Wederpartij is bevoegd zijn eigen merken of handelsnamen op de verpakking van de door Olievoordeelshop.nl geleverde producten aan te brengen, mits de merken of handelsnamen van Olievoordeelshop.nl goed zichtbaar blijven.

15.4 Ingeval van niet nakoming door de Wederpartij van één (1) van de in artikel 15 neergelegde verboden opgenomen verplichtingen, verbeurt de Wederpartij aan Olievoordeelshop.nl een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000 per dag dat zij hiermee in gebreke blijft.

Artikel 16. Geheimhouding

16.1 Het is de Wederpartij verboden om van Olievoordeelshop.nl verkregen informatie, op welke wijze dan ook, aan derden bekend te maken.

16.2 De Wederpartij draagt er zorg voor dat de geheimhoudingsverplichtingen ook in acht worden genomen door werknemers van de Wederpartij.

16.3 Ingeval van niet nakoming door de Wederpartij van de in dit artikel genoemde geheimhoudingsverplichtingen, verbeurt de Wederpartij aan Olievoordeelshop.nl een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000.

Artikel 17. Privacy, gegevensbescherming

17.1 De Wederpartij geeft, door het aangaan van een overeenkomst, toestemming aan Olievoordeelshop.nl haar (persoons)gegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en de administratie- en beheerstaken van Olievoordeelshop.nl. Deze (persoons)gegevens zijn slechts toegankelijk voor Olievoordeelshop.nl en worden niet aan derden verstrekt, tenzij Olievoordeelshop.nl hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

17.2 Voor zover Olievoordeelshop.nl de (persoons)gegevens ten behoeve van de Wederpartij verwerkt, doet Olievoordeelshop.nl dit als bewaker van persoonsgegevens in de zin van de wet.

Artikel 18. Inconsistentie tussen nederlandse tekst en vertaling

Olievoordeelshop.nl maakt eveneens gebruik van een in de Engelse taal gestelde versie van de Algemene Voorwaarden. Ingeval van inconsistentie tussen de tekst van de Algemene Voorwaarden in de Engelse taal met die in Nederlandse taal zijn gesteld, zijn de Algemene Voorwaarden die in de Nederlandse taal zijn gesteld bindend.

Artikel 19. Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid op enige bepaling van de Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling voor wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Artikel 20. Toepasselijk recht bevoegde rechter

Op alle rechtsverhoudingen tussen Olievoordeelshop.nl en de Wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ter zake alle geschillen met de Wederpartij is bij uitsluiting de competente rechter te Arnhem bevoegd, tenzij Olievoordeelshop.nl de naar algemene bevoegdheidsregels bevoegde rechter verkiest.